INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Opublikowano: środa, 27, luty 2019

W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW

Burmistrz Miasta Kłodzka uprzejmie informuje, że z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności.

Przekształcenie to dotyczy również budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale niemieszkalne (użytkowe), lub w przypadku, gdy prawo do lokalu przysługuje przedsiębiorcy, lub gdy w jakimkolwiek lokalu (mieszkalnym lub niemieszkalnym) prowadzona jest działalność gospodarcza.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko opłatę w wysokości równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Zgodnie z ustawą opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Mając na uwadze fakt, iż jest to preferencyjna forma nabycia prawa własności nieruchomości, dotychczasowy użytkownik wieczysty uzyskuje własność gruntu za cenę niższą niż cena rynkowa zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 wobec osób będących przedsiębiorcami przepisy ww. ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

W myśl prawa unijnego przedsiębiorcą jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej. Działalnością gospodarczą jest każde oferowanie towaru lub usługi na rynku. Przedsiębiorcą może być zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jak i spółka prawa handlowego, organizacja non-profit, stowarzyszenie, instytucja kulturalna oraz wszelkie inne, jeśli prowadzą działalność gospodarczą. Wynajmowanie, wydzierżawianie itp. nieruchomości bądź lokali jest ró4)nież działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego (nawet w pojedynczych przypadkach).

Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis, określonych w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Przedsiębiorca będzie musiał złożyć organowi wystawiającemu zaświadczenie, wniosek o udzielenie pomoce de minimis.

W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty (przedsiębiorca).

W art. 7 ust. 6a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przewidziano możliwość, że „Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), z uwzględnieniem art. 14, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:
1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo
2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2%, albo
3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3%, albo
4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.”

Składając oświadczenie, o którym mowa powyżej należy uznać, iż przedsiębiorca ponosi pełną odpłatność za uzyskanie prawa własności i nie korzysta z pomocy publicznej.

Zgodnie z ustawą powyższe oświadczenie winno być złożone w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do 31 marca 2019 r.

Galeria zdjęć

Kontakt z nami

57-300 Klodzko,
Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
E-mail: sekretariat@um.klodzko.pl

BIP: www.um.bip.klodzko.pl/

NIP: 883-10-06-050
REGON: 000526050

Ciekawe strony

serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Rada Miejska w Kłodzku Komisje - skład osobowy e puap 240 rewita 240 PGN 240
Kamerki Online w Kłodzku festiwal wrazen Informacja Turystyczna w Kłodzku szlak podziemi rewita 240
sciezka twierdza Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku Twierdza Kłodzko - serwis internetowy Serwis Internetowy Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kryta Pływalnia w Kodzku
Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku Kłodzkie Bractwo Rycerskie Agencja Mienia Wojskowego Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna
Monitor Polski Dziennik Ustaw Wyszukiwarka połączeń kolejowych wyszukiwarka połączeń autobuswych Europa Direct Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie i jak je usunąć znajdziesz w klauzuli informacyjnej.

  Klikając przycisk „zgadzam się” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!